Kaltinamasis Eduardas Tornas rodo žudynių vietas

Be senaties termino: išslaptinti Estijos budelių žiaurumai

98
(atnaujinta 13:52 2019.11.14)
Dokumente pateikti liudijimai tų, kurie matė daugybę mirties bausmių ir kankinimų stovykloje, kur buvo vežami karo belaisviai ir civiliai — rusai, žydai ir romai

VILNIUS, lapkričio 14 — Sputnik. FSB Pskovo srities direktoratas pirmą kartą išleido išslaptintą baudžiamosios bylos medžiagą apie Estijos baudžiauninkus, kurie Antrojo pasaulinio karo metais veikė netoli Pskovo. Šimtame RIA Novosti pateiktų puslapių — liudijimai tų, kurie matė daugybę mirties bausmių ir kankinimų stovykloje, kur buvo vežami karo belaisviai ir civiliai — rusai, žydai ir romai. Taip pat yra pačių žudikų parodymų, prisimenančių įvykdytus žiaurumus. Byloje aprašyti įvykiai apima 1941–1944 metus.

Gvazdikai ir žvakė, archyvinė nuotrauka
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Pagal nacių vadovybės planus dalį regiono po Antrojo pasaulinio karo buvo planuojama perleisti Estijai, o Estijos budeliai aktyviai veikė okupuotame Pskovo regione. Tai atsitiko karo belaisvių stovykloje Moglino kaime, 11–12 kilometrų nuo Pskovo.

Baudžiamojoje šešių tomų byloje numeriu С-17412 pateikiami trijų bausmių vykdytojų parodymai. Dar vienas liudytojas, buvęs lagerio sargybinis, išsamiai nupasakoja žudynes — masines egzekucijas, demonstracines egzekucijas ir kankinimus. Įvardyti ir estų budelių vardai. Trys iš jų, kaip pažymėta, buvo sušaudyti, vienas žuvo dar lageryje, tačiau mažiausiai penki išvengė bausmės.

Alkis, šaltis ir teroras

1945 metų kovo 29 dienos akte pateikiami komisijos duomenys tiriant karo metu Pskovo srityje padarytus nusikaltimus. Rašoma, kad karo belaisvių stovykla buvo įsikūrusi Moglino kaime, 11–12 kilometrų nuo Pskovo. Ji buvo įrengta netrukus po miesto ir rajono okupacijos buvusio pasienio tarnybos teritorijoje. Joje buvo tiek kariškių, tiek taikių civilių. Kad žmogus pakliūtų į stovyklą, pakakdavo prijausti sovietinei valdžiai, būti žydu ar romu.

Акты от марта 1945 года о событии в лагере в Моглино
© Photo : Предоставлено Управлением ФСБ по Псковской области
1945 metų kovo mėnesio aktai apie įvykius Moglino stovykloje

Bylos medžiagoje taip pat pasakojama apie stovyklos struktūrą. Karo kalinių gyvenimo sąlygos buvo itin prastos. Jie buvo laikomi buvusiose arklidėse, nepritaikytose gyventi, ypač žiemą. Pirmieji beveik 300 karo belaisvių buvo atvežti 1941 metų lapkričio mėnesį. "1941–1942 metų žiemą iš 280 žmonių Moglino stovykloje išgyveno apie 20", — rašoma išslaptintuose dokumentuose.

Žydai ir romai buvo laikomi pirtyje. Tuos, kuriuos pripažino "sovietų" grupe (rusai, ukrainiečiai) buvo apgyvendinti sandėliuke. Visus pastatus juosė spygliuotos vielos siena.

Į stovyklą civiliai, kitaip nei pirmoji karo belaisvių partija, buvo atvežti mažomis grupėmis. "Nuo pirmųjų lagerio gyvavimo dienų buvo nustatytas režimas, kuris buvo skirtas badu ir šalčiu numarinti jo gyventojus. Be to, prie kankinimų ir patyčių prisidėjo ir sunkus darbas", — rašoma baudžiamosios bylos medžiagoje.

Kaliniai per dieną gaudavo 200 gramų duonos su pjuvenomis litrą balandos — skysto srėbalo iš vandens ir sorų.

Акты от марта 1945 года о событии в лагере в Моглино
© Photo : Предоставлено Управлением ФСБ по Псковской области
1945 metų kovo mėnesio aktai apie įvykius Moglino stovykloje

1945 metų akte taip pat pateikti kaimyninių kaimų gyventojų, tapusių žudynių ir patyčių liudininkais, parodymai. Viena moteris pamatė, kaip kaliniai buvo mušami botagais ir guminėmis lazdomis. Kaip jai pasakyta, jie "prasikalto" tuo, kad norėjo iškeisti išduotą muilą į duoną. Kitas liudininkas sako, kad visos stovyklos buvo pasmerktos nuolatiniam badui, šalčiui ir terorui. Belikdavo tik laukti, kas pirmas užmuš.

Žudynės ir egzekucijos

Dokumentai leidžia suprasti, kodėl tiek mažai kalinių bandė pabėgti. Anot liudininkų, stovyklos vadovybė sukūrė taisyklę: pabėga vienas — viešai sušaudomi trys, o kai sargybiniai buvo blogos nuotaikos, tai ir daugiau. Vienas iš liudininkų papasakojo, kad 1943 metų birželio mėnesį, po dviejų karo belaisvių pabėgimo, lageryje buvo sušaudyti septyni žmonės.

Kiekvieną dieną daugiau nei tuzinas karo belaisvių kasdavo duobes prie tvoros. Kasdavo tiems, kurie mirė nuo bado ar šalčio, tiems, kurie buvo sušaudyti. Tikėtina, kad ir sau.

Liudytojų parodymus patvirtino dešimties atvirų laidojimo vietų teismo medicinos tyrimas. 40-50 centimetrų gylyje buvo aptikti atsitiktinai sumėtyti lavonai. Ekspertizė parodė, kad užmušdavo smūgiais į galvą ir šūviais iš šaunamųjų ginklų. Aukų skaičius siekė apie 250 žmonių.

Обвиняемый Эдуард Торн показывает места расправ
© Photo : Предоставлено Управлением ФСБ по Псковской области
Kaltinamasis Eduardas Tornas atskleidžia žudynių vietas

Estijos budeliai negailėjo ir taikių civilių. Vienas iš liudininkų papasakojo, kad 1942 metų pavasarį krūmuose netoli stovyklos buvo nušautas 31 žmogus — žydai ir romai, daugiausia moterys, senyvi žmonės ir vaikai. Akte nenurodytos šių veiksmų priežastys. Kitas liudininkas pasakojo apie dar 30 kalinių sušaudymą.

1942 metais vienai iš lagerio romių gimė vaikas. Stovyklos vadovo, vokiečių karininko Šneiderio, įsakymu ji su kūdikiu buvo atvesta prie vieno iš griovių, kur buvo numesti žuvusiųjų kūnai. Motinos akivaizdoje kūdikis buvo nušautas, o ją išsiuntė dirbti darbus.

Iš viso, remiantis dokumentais, specialistams pavyko rasti dešimt krūmais užmaskuotų laidojimo vietų. "Jose rasta vyrų, moterų ir vaikų kūnai. Žuvusiųjų amžius — nuo dviejų-trijų mėnesių iki 60 metų", — rašoma bylos medžiagoje.
План лагеря и предполагаемых мест казней в деревне Моглино, составленный Эрихом Лепметсом
© Photo : Предоставлено Управлением ФСБ по Псковской области
Stovyklos planas ir galimos mirties bausmės vykdymo vietos Moglino kaime, sudarė Erichas Lepmets

Iš trijų duobių buvo ekshumuoti 95 kūnai. "Likusiuose kapuose buvo suskaičiuota 112 lavonų. Iš jų 14 vyrų, 57 moterų ir 41 vaiko lavonai", — nurodoma bylos aktuose.

Suaugusiesiems dažniausiai buvo šaudoma į galvą. "Daugumos vaikų lavonuose buvo aptikti kaukolės kaulų lūžiai nuo smūgio į sunkius, kietus daiktus", — rašoma dokumentuose.

Pasak ekspertų, dauguma žuvusiųjų — žydai ir čigonai.

Svarbiausias liudytojas

Baudžiamojoje byloje pateikiamos pagrindinio liudytojo apklausos ištraukos. Tai buvęs sargas Moglino stovykloje. Ten jis pateko 1942 metų rugsėjo pradžioje ir buvo iki 1944 metų vasario mėnesio. Pasak jo, lagerio vadovybę sudarė sargybos viršininkas, seržantas Luukas (vardo neprisiminė), komendantas Maetam Willy (Estijos armijos jaunesnysis leitenantas). Viršininku buvo vokiečių kaizeris (vardas dokumentuose taip pat nerašomas). Tuo metu jis buvo maždaug 30 metų, vidutinio ūgio, lieknas. Iš pradžių jis gyveno Pskove, o 1943 metų žiemą persikėlė į Moglinsko lagerį.

Liudytojas nurodo, kad romai ir žydai buvo sušaudomi dėl tautybės, likusieji — dažniausiai dėl pabėgimų. Jis kruopščiai išvardija egzekucijų atvejus. Anot buvusio apsaugos darbuotojo, stovykloje buvo vykdomos demonstracinės egzekucijos. Beveik visi kaliniai buvo atvedami stebėti, kaip žudomi jų bendražygiai. Į žudynes iš Pskovo atvykdavo pasižiūrėti ir vokiečių vadovybė.

Показания свидетеля, который перечисляет увиденные им казни
© Photo : Предоставлено Управлением ФСБ по Псковской области
Liudytojo, kuris išvardija įvykdytas egzekucijas, parodymai

1942 metų rudenį iš lagerio buvo išvežta apie 170 romų — senyvų žmonių, moterų ir vaikų. Visi buvo sušaudyti netoli Pskovo.

1943 metų pavasaris. Apie 70 žydų — pagyvenusių žmonių, moterų, vaikų — buvo pasodinti į keturis automobilius. Visi buvo sušaudyti netoli Pskovo.

1943 metų pavasaris. Apsaugos vadas Luukas nušovė romę su naujagimiu. Galimai liudytojas patvirtina informaciją, kuri buvo nurodyta 1945 metų akte. Tačiau nurodo, kad moteris nebuvo palikta gyva. Pirmiausia Luukas šovė jai į galvą, paskui nužudė vaiką. Jis privertė kitą romą palaidoti kūnus.

Карточка из дела Арнольда Веедлера
© Photo : Предоставлено Управлением ФСБ по Псковской области
Arnoldo Veedlerio bylos kortelė

1943 metų vasara. Iš lagerio pabėgo du: karo belaisvis ir civilis. Baudėjai nužudė penkis žmones. Romą, žydą, du rusus ir karo belaisvį atvedė prie griovio, paguldė veidu į žemę. Kaizeris ir Luukas pakėlė po kalinį ir privedė prie duobės. Iššovė. Budeliai grįžo kitų aukų. Vienas iš kalinių bandė pabėgti, tačiau sugebėjo nubėgti tik kokius 30 metrų. Jį nušovė.

1943 metų vasara. 18 romų mirties bausmė. Moterys, pagyvenę žmonės, vaikai. Pakeliui į egzekuciją žmonės verkė, prisimena liudytojas. "Ypač stiprus verksmas buvo girdimas, kai jie įžengė į krūmyną... Iškart pasigirdo vienas šūvis", — prisimena jis. Juos sušaudė Kaizeris ir Luukas.

1943 metų vasara. Dar viena romų grupė buvo sušaudyta. Šį kartą 23 žmonės.

1943 metų vasara. Iš lagerio buvo išvesta apie 70 žydų. Liudytojo teigimu, juos sušaudė vokiečiai.

Паспорт Эриха Лепметса
© Photo : Предоставлено Управлением ФСБ по Псковской области
Ericho Lepmetso pasas

1944 metų žiema. Sargybiniai už pabėgimą sušaudė apie 15 žmonių. Juos sustatė veidu į budelius. Šūvis. Kūnas nukrito ant žemės. Kontrolinis šūvis iš arti. Ir taip su visais.

1944 metų žiema. Nužudyti du paaugliai. Jie bandė pabėgti. Vienas žuvo tuo metu, kai jį vijosi, antrasis buvo grąžintas į stovyklą ir nušautas.

Паспорт Эдуарда Торна
© Photo : Предоставлено Управлением ФСБ по Псковской области
Edvardo Torno pasas

Kaltinamųjų parodymai

Egzekucijose taip pat dalyvavo sargybiniai Arnoldas Veedleris, Erichas Lepmetsas ir Eduardas Tornas. Visi jie turėjo aukštą šaulių rangą. Kortelėse, kurios buvo saugomos okupacinio laikotarpio Estijos saugumo policijos byloje, jie save vadino tikinčiaisiais — liuteronais.

Jų parodymai 1967 metais. Jie pasakoja, kaip buvo įrengta stovykla, kur gyveno vadovybė ir sargybiniai, kur buvo laikomi karo belaisviai. Dokumentuose taip pat aprašyta, kaip ir kur buvo įvykdytos mirties bausmės. Tiesa, nė vienas iš kaltinamųjų negalėjo prisiminti tikslių laidojimo vietų dėl "daugelio prabėgusių metų".
Эрих Лепметс показывает места казней
© Photo : Предоставлено Управлением ФСБ по Псковской области
Erichas Lepmets rodo egzekucijų vietas

Kiekvienas prisipažįsta, kad dalyvavo žudynėse. Įvardija ginklą, iš kurio šaudė. Tačiau tuo metu niekas neįvardija mirusiųjų skaičiaus.

Kaltinamieji iš esmės pakartojo liudytojo žodžius, pridėdami asmeninius prisiminimus. Pavyzdžiui, Lepmetsas teigė, kad dalyvavo tik dviejose egzekucijose. Veedleris atpažino vieną iš mirties bausmės įvykdymo vietų, o Tornas papasakojo, kaip jis kartu su Luuku išvedė penkis kalinius ir juos saugojo, kol sargybos vadovas juos sušaudė.

Эдуард Торн
© Photo : Предоставлено Управлением ФСБ по Псковской области
Eduardas Tornas

Įvykdytas nuosprendis

Išpažintys neišgelbėjo trijų mirties bausmės vykdytojų nuo bausmės. Veedleriui, Lepmetsui ir Tornui buvo įvykdytos mirties bausmės 1968 metų vasario 26 dieną.

Tačiau keliems budeliams pavyko išvengti bausmės. Vienas žiauriausių — Luukas — mirė pokario metais. Teismo procesas jo nemini dokumentuose.

Арнольд Веедлер
© Photo : Предоставлено Управлением ФСБ по Псковской области
Arnoldas Veedleris

Tačiau bausmės vykdytojai, kurių pavardės Sepp, Kollina, Pochl, Pless, Lullo, Efimovas, kurie taip pat minimi byloje, bausmės, tikriausiai išvengė, nes jų buvimo vieta nebuvo nustatyta. Byla prieš juos po karo buvo perkelta į atskirą procesą. Išslaptintoje dokumentacijoje nėra konkrečių duomenų apie šiuos žmones. Minimas buvo tik Efimovas. Pažymima, kad tai buvo maždaug 20 metų vaikinas, aukštas, be to, nors turėjo rusišką pavardę, visiškai nekalbėjo rusiškai.

Документ об исполении приговора в отношении Эдуарда Торна
© Photo : Предоставлено Управлением ФСБ по Псковской области
Nuosprendžio vykdymo dokumentas, susijęs su Eduardu Tornu

Šimtas puslapių iš baudžiamosios bylos. Šimtai mirusių ir kankintų žmonių. Bausmės vykdytojų pavardės yra beveik kiekviename puslapyje. Kaizeris, Toompere, Blekman, Saabas, Kaits, Kurg, Ochvrilla, Vainlo, Alla... Tačiau įvykdyti tik trys teismo nuosprendžiai. 

98
Tegai:
Didysis Tėvynės karas, Estija
Dar šia tema
Rusija iškėlė bylą dėl rusų genocido, dalyvaujant latvių kilmės žmonėms
Talinas, archyvinė nuotrauka

Estija supaprastins sienos kirtimą su Latvija, Lietuva ir Suomija

(atnaujinta 11:19 2020.09.28)
Nuo pirmadienio Estijos vyriausybė palengvins sąlygas asmenims, kertantiems sieną su Estija iš Latvijos, Lietuvos ir Suomijos, tačiau tik pagrįstais atvejais

VILNIUS, rugsėjo 28 — Sputnik. Nuo šios dienos Estijos vyriausybė pagrįstais atvejais sušvelnins atvykusių į Estiją iš Latvijos, Lietuvos ir Suomijos saviizoliacijos sąlygas, siekdama palengvinti judėjimą bendroje ekonominėje erdvėje, skelbiama oficialiame Estijos vyriausybės puslapyje.

Pagal dabartines taisykles, atvykus iš Latvijos, Lietuvos ar Suomijos, 14 dienų reikia laikytis saviizoliacijos, jei infekcijos lygis šiose šalyse yra 25 ar daugiau žmonių 100 000 gyventojų.

Pagal penktadienį patvirtintą pataisą, žmonėms, atvykstantiems iš Latvijos, Lietuvos ir Suomijos, tam tikrais atvejais gali būti netaikoma būtinybė laikytis saviizoliacijos, net jei infekcijos lygis šiose šalyse viršija 25.

Asmenys, atvykstantys iš šių šalių, neturi izoliuotis, jei jie čia atvyksta dirbti, mokytis, gauti sveikatos priežiūros paslaugų, dalyvauti su šeima susijusiuose įvykiuose ar vyksta tranzitu ir neturi ligos simptomų, taip pat neturėjo kontakto su sergančiaisiais.

Būtinybė izoliuotis atvykus iš kitų Europos Sąjungos ir Šengeno šalių priklauso nuo infekcijos lygio konkrečioje šalyje. Atvykstantiems iš šių šalių judėjimo laisvės apribojimai netaikomi, jei per pastarąsias 14 dienų tam tikroje šalyje infekcijos rodiklis buvo ne didesnis kaip 16–17,6 šimtui tūkstančių žmonių ir per pastarąsias dvi savaites nepadidėjo.

Rekomendacijos, kaip saugotis nuo koronaviruso infekcijos
© Sputnik /
Rekomendacijos, kaip saugotis nuo koronaviruso infekcijos
Tegai:
saviizoliacija, Lietuva, Estija, koronavirusas
Temos:
Saugokime save ir kitus šį rudenį: koronavirusas Lietuvoje ir pasaulyje
Dar šia tema
Pasikeitė sąlygos, kada galima kreiptis dėl leidimo palikti saviizoliacijos vietą
VRK paaiškino, kaip galės balsuoti saviizoliacijoje esantys asmenys
Latvijos pasienis

Dėl COVID-19 Rucavos krašto gyventojai nustojo apsipirkti Palangoje

(atnaujinta 14:45 2020.09.25)
Lietuvai patekus į "geltonąjį sąrašą", Rucavos krašto gyventojai nebegali eiti apsipirkti į kaimyninę šalį

VILNIUS, rugsėjo 25 — Sputnik. Lietuvoje padidėjęs koronaviruso atvejų rodiklis apsunkino Rucavos krašto gyventojų gyvenimą, praneša Latvijos televizija LTV7.

Rucavos kraštas yra pietvakarinėje Latvijos dalyje, jo pietinė dalis ribojasi su Lietuva. Baltijos jūros pakrantėje yra dešimtys vasarnamių, kurių daugelis priklauso Lietuvos piliečiams. Čia yra poilsio centrai ir privatūs namai.

Nors lietuviai čia dažniausiai važiuoja pailsėti, Rucavos krašto gyventojai kasdien vyksta į Lietuvą apsipirkti. Lietuvos Palanga yra 20 km arčiau regiono centro nei Liepoja, tačiau apsipirkti kaimyninėje šalyje yra ne tik arčiau, bet ir pelningiau — Lietuvoje produktai, žemės ūkio technika ir gamybai naudojamos žaliavos yra pigesnės.

Tačiau pastaruoju metu Lietuvoje padidėjo COVID-19 atvejų skaičius, šalis įtraukta į "geltonąjį sąrašą". Grįžę iš Lietuvos Rucavos krašto gyventojai, kaip ir kiti latviai, turi laikytis 10 dienų saviizoliacijos.

Vietiniai gyventojai yra labai nepatenkinti šiuo reikalavimu.

Vasarą lietuviai į Rucavos kraštą atvyko pusantro karto dažniau nei pernai, sako Rucavos krašto tarybos vadovas Janis Veits. Tačiau dabar turizmo sezonas jau beveik baigėsi, o svečių yra mažiau. Tai teikia vilties, kad sumažės iš Lietuvos atvežtų koronaviruso atvejų.

"Mes norime saugiai vaikščioti į parduotuves savo rajone. Ir vaikščioti po teritoriją nerizikuodami užsikrėsti nereikalingomis ligomis. Kiekvieno piliečio pareiga yra tuo pasirūpinti", — aiškina jis.

Tačiau yra ir išimčių reikalavimuose dėl saviizoliacijos grįžus iš Lietuvos. Izoliuotis nereikia žmonėms, atliekantiems tarnybines pareigas, lankantiems švietimo įstaigas, ar tiems, kurie su gydytojo siuntimu vyksta į Lietuvą gauti medicinos paslaugų.

Latvijos sienos apsaugos tarnyba sakė, kad nevykdo jokios su COVID-19 susijusios kontrolės prie Latvijos sienų su kitomis Šengeno zonos šalimis. Bet tai vykdo Lietuvos ir Estijos pasieniečiai.

Kito Latvijos pasienio regiono — Valkos — gyventojams vyriausybė anksčiau padarė išimtį: Valkos gyventojai gali nesilaikyti 14 dienų savęs izoliacijos, jei nuolat kirs sieną su Estija ir nesikels už Valkos/Valgos administracinių teritorijų ribų. Tačiau Valkos/Valgos atveju siena tarp dviejų šalių eina tiesiai per miestą.

Tegai:
koronavirusas, Palanga, Lietuva, Latvija
Temos:
Saugokime save ir kitus šį rudenį: koronavirusas Lietuvoje ir pasaulyje
Dar šia tema
Keičiasi reikalavimai maitinimą savitarnos principu organizuojančioms gydymo įstaigoms
Dėl koronaviruso plitimo policija keičia darbo organizavimą

Aktyvistai Vilniuje surengė simbolines ekologijos "laidotuves" video

(atnaujinta 15:33 2020.09.28)
Akcijos dalyviai paragino Lietuvos valdžią atkreipti dėmesį į aplinkos politiką ir laikytis Paryžiaus susitarimo reikalavimų

Judėjimo "Fridays for Future" aktyvistams Vilniuje surengė improvizuotas ekologijos "laidotuves", ragindami valdžią imtis atsakomybės už Lietuvos politiką klimato srityje.

Akcijos dalyviai nešė improvizuotą karstą Gedimino prospektu, skambant būgnams, švilpimui ir minios šūksniams.

Protesto organizatoriai pareiškė, kad laidotuvių procesijos imitacija buvo pasirinkta todėl, kad politikai, nesiimdami veiksmų kovai su klimato krize, žudo Žemę.

Pasak protestuotojų, atrodo, kad politikai pamiršo apie klimato krizę per koronaviruso pandemiją.

"Fridays for Future" aktyvistams pasisako už tai, kad investicijos į ekonomikos atsigavimą po pandemijos neprieštarautų Paryžiaus klimato susitarimo sąlygoms ir užtikrintų judėjimą link "tvarios visuomenės".

Protestuotojai taip pat pažymėjo, kad Lietuva kartu su kitomis ES šalimis įsipareigojo iki 2050 metų pasiekti neutralią klimatui ekonomiką, ir Lietuvos valdžia neturėtų to pamiršti.

Tarptautinis judėjimas "Fridays for Future" rugsėjo 25 dieną paskelbė Pasauline kovos su klimato kaita diena. Šią dieną protestai vyko daugelyje šalių.

Tegai:
Vilnius, ekologija, Lietuva
Dar šia tema
Įvardyti ekologiškai švariausi miestai pasaulyje
"Visi labai riebūs". Mokslininkus sukrėtė poliarinių lokių sugebėjimai
Blyškiai mėlynas taškelis: Žemės vaizdas iš kosmoso