Aleksandras Bastrykinas, Rusijos Federacijos Tyrimo komiteto pirmininkas

Aleksandras Bastrykinas: kol kas neonacizmas ir revanšizmas, matyt, negąsdina Europos

(atnaujinta 15:41 2020.09.17)
Rugsėjį Rusijos tyrimų komitete buvo įkurtas skyrius, tiriantis nusikaltimus, susijusius su nacizmo reabilitacija ir istorijos klastojimu

Kodėl ir kam reikėjo atskiro padalinio, ar sudėtingas tokių atvejų tyrimas, kokių žinių reikia tyrėjams ir kodėl Rusija yra įpareigota reaguoti į karinės šlovės simbolių niekinimą užsienyje, interviu RIA Novosti sakė Tyrimų komiteto pirmininkas Aleksandras Bastrykinas.

— Aleksandrai Ivanovičiau, neseniai Tyrimų komitete buvo sukurtas naujas padalinys, kuris tirs nusikaltimus, susijusius su nacizmo reabilitacija ir tėvynės istorijos klastojimu. Ši žinia sukėlė labai gyvą diskusiją žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose. Pasakykite mums, kas padiktavo poreikį sukurti tokį padalinį?

— Kaip žinia, Niurnbergo karo tribunolo nuosprendis buvo svarbiausias etapas vertinant Antrojo pasaulinio karo priežastis. Visi turėtų prisiminti, kad pagrindinių nacių nusikaltėlių, atsakingų už Antrojo pasaulinio karo sukėlimą ir vykdymą, veiksmai buvo pripažinti nusikalstamais. Nepaisant to, šiandien vykstančio informacinio karo kontekste bandymų reabilituoti nacizmą tiek mūsų šalies viduje, tiek iš užsienio daugėja, taip pat matome melagingą mūsų šalies vaidmens pergalėje prieš fašizmą vertinimą. Norint atkurti teisingumą, būtina suaktyvinti kovos su tokiais reiškiniais veiksmus. Be to, mūsų visuomenės noras pagerbti Tėvynės gynėjų atminimą ir apsaugoti istorinę tiesą buvo teisėtai įformintas ir dabar įtvirtintas Rusijos Federacijos Konstitucijoje.

— Kaip dabar baudžiami tokie veiksmai?

— Rusijos baudžiamojo kodekso straipsnio normos apie nacizmo reabilitaciją (Rusijos baudžiamojo kodekso 354 straipsnio 1 dalis) jau taikomos tiems, kurie bando skleisti nacių simbolius ir fašizmo ideologiją. Naujausi pavyzdžiai yra mūsų reakcija į tai, kas vyksta "Nemirtingojo pulko" akcijos metu: kelių Rusijos Federacijos subjektų gyventojai svetainėje paskelbė nacių ir tėvynės išdavikų nuotraukas.

Kai kurios baudžiamosios bylos yra baigiamojoje stadijoje, dalis kaltinamųjų pasirodė teisme, vienas jų, Permės gyventojas Danilas Simanovas, jau nuteistas ir nubaustas 200 valandų priverstinio darbo bausme. Manau, kad teismo paskirta bausmė visiškai atitinka socialinį nusikaltimo pavojų, ką įrodo Simanovui paskelbtas nuosprendis. Todėl pavieniai pasisakymai apie šios baudžiamojo įstatymo nuostatos taikymą kaip tam tikrą baudžiamąją priemonę ir ne visai suprantamas paraleles su koncentracijos stovyklomis sukelia tik sumišimą.

— Kokių kyla sunkumų tiriant tokius nusikaltimus?

— Atrodytų, kad šiame nusikalstamame darinyje viskas akivaizdu ir paprasta. Tačiau tai nėra visiškai tiesa, šis paprastumas slepia savotišką specifiką. Nustatant nusikaltimo padarymo aplinkybes, tai nėra tik fakto konstatavimas, kad vienas ar kitas teiginys neatitinka istorinių įvykių. Esmė yra būtent nustatyti neteisėtų asmens veiksmų motyvą ir tikslingumą, taip pat objektyviąją nusikalstamos veikos pusę, kuri šiuo atveju gali būti išreikšta žinomai melagingos informacijos apie TSRS veiklą skleidimu. Šiuo atžvilgiu kai kurie išankstinio tyrimo pagal straipsnį apie nacizmo reabilitaciją ypatumai, jo specifika, taip pat sukaupta tyrimo patirtis lėmė poreikį sudaryti atskirą padalinį Tyrimų komiteto struktūroje. Vėlgi, atskirai ištirtų faktų tarptautinis pobūdis taip pat reikalauja sutelkti įgūdžius ir žinias. Be to, šio klausimo aktualumas, deja, turi progresuojančią tendenciją.

— Bet gali būti ir sudėtingesnių nusikaltimų, reikalaujančių gilios istorijos analizės? Ar jūsų darbuotojai galės tai ištirti?

— Naujajame padalinyje dirbs Tyrimų komiteto tyrėjai, kurie jau turi patirties tiriant tokius nusikaltimus. Tai yra darbuotojai, kurie turi daug žinių ne tik apie jurisprudenciją, tarptautinę teisę, bet ir istoriją. Jie išanalizavo daugybę karo ir pokario laikotarpių archyvinių dokumentų, tirdami kitas nacių nusikaltimų baudžiamąsias bylas, prireikus pasitelkdami mokslininkų pagalbą.

Be to, tokiais atvejais mes suteikiame būtinas teismo ekspertizes, įskaitant istorines. Ypatingas dėmesys skiriamas leksinių struktūrų vertinimui, atsižvelgiant į nusistovėjusius ir pripažintus istorinius faktus pasaulio lygmeniu. Visa šio darbo apimtis skirta nustatyti kvalifikuojančius nusikaltimo požymius, be kurių neįmanoma patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Tyrėjas, be kita ko, vadovaujasi galiojančiomis tarptautinės teisės normomis, kurios remiasi Niurnbergo karo tribunolo sprendimu. Žinoma, darbas šia kryptimi jokiu būdu negali paveikti piliečių vykdomos mokslinės ir istorinės veiklos. Vienas dalykas yra nacių heroizavimas, pritarimas jų nusikaltimams žmoniškumui, mūsų tautos atminimo išniekinimas, kas yra nusikalstama veika, ir visai kas kita vykdyti pagrįstą mokslinę veiklą.

Be tiesioginio nusikaltimų tyrimo, naujasis padalinys veiks kaip koordinacinis centras, teikdamas metodinę ir analitinę pagalbą regioninėms tyrimo įstaigoms tiriant baudžiamąsias bylas. Be to, bus apibendrinta esama tyrėjų patirtis šioje veiklos srityje ir numatytas konsoliduotas teisinis požiūris vertinant tokius faktus. Norėčiau pabrėžti, kad kartu su šia darbo sritimi mūsų prioritetai, susiję su kitų nusikaltimų tyrimu, išlieka dėmesio centre.

— Ar kitose šalyse yra baudžiamasis persekiojimas už panašius ar susijusius su nacių ideologijos sklaida nusikaltimus?

— Vokietijos baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę už antikonstitucinių organizacijų propagandinės medžiagos platinamą, o kvalifikacinis požymis nustato didesnę atsakomybę už medžiagos, "kurios turinys siejamas su nacionalsocializmo ideologija", platinimą.

Izraelyje holokausto neigimas yra kriminalizuotas. Baltarusijos Respublika taip pat turi baudžiamąją atsakomybę už nacizmo reabilitaciją. Beje, šiuo metu mes bendradarbiaujame su Vokietijos žemių Centriniu teisingumo departamentu nacionalsocializmo nusikaltimams tirti Liudvigsburge. Žinoma, šis bendradarbiavimas suteiks papildomą impulsą tiriant tokius nusikaltimus.

Kartu matome, kaip Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje skatinama organizuoti buvusius SS dalinių karius, kurių veiklą Niurnbergo tribunolas pripažino nusikalstama. Ukrainoje mokinius atveda padėti gėlių ant civilių žudynėse dalyvavusių nacių kapų, jie heroizuoja tuos, kurie bendradarbiavo su nacistine Vokietija. Revanšistai ir neonaciai Europoje kelia galvą, ypač jie tampa aktyvesni Austrijoje, Italijoje, Ispanijoje. Kol kas tokie reiškiniai, matyt, negąsdina šių šalių vadovybių, tačiau ateityje jie gali turėti žalingą poveikį jų visuomenės sąmonei.

— Ar užsienio įvykiai kaip nors veikia Rusiją?

— Bandymai reabilituoti nacizmą ir Rusijos karinės šlovės simbolių išniekinimas fiksuojami ir užsienyje. Dabartinis baudžiamasis įstatymas mus įpareigoja reaguoti į tokius nusikaltimus. Tyrimų komitetas toliau tiria baudžiamąją bylą prieš Ukrainos nacionalinio atminimo instituto (UINP) pirmininką Vladimirą Viatrovičių. Jam inkriminuojamas sistemingas faktų, nustatytų Tarptautinio karo tribunolo nuosprendyje už teismo procesą ir pagrindinių Europos ašies šalių nusikaltėlių nubaudimą, paneigimas, paneigiant SS Galicijos divizijos kareivių supratimą apie SS kariuomenės padarytus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmonijai ar pačios divizijos priklausymą SS kariuomenei.

Šiuo metu atliekamas išankstinis tyrimas dėl Latvijos Respublikos piliečio, "Latvijos SS legiono" veterano Visvaldo Lacio. Nustatyta, kad 2017 metų lapkritį Rygoje jo vardu buvo išleista knyga "Latvijos legionas tiesos šviesoje", kurios tekste Lacis patvirtino karo nusikaltimus, kuriuos civilių gyventojų atžvilgiu įvykdė "Latvijos SS legiono" policijos batalionai. 2020 metų balandžio mėnesį Lacis mirė, tačiau baudžiamąją bylą nutraukti dėl kaltinamojo mirties galima tik gavus artimų giminaičių sutikimą, tai yra, nereabilituojančiais pagrindais. Todėl baudžiamosios bylos tyrimas tęsiamas.

Šiemet buvo iškelta baudžiamoji byla ir ji tiriama dėl Sovietų Sąjungos maršalo Ivano Konevo paminklo, kuris yra Rusijos karinės šlovės simbolis, griovimo Čekijoje.

Visai neseniai buvo pastebėtas dar vienas kapo išniekinimo faktas, susijęs su Lietuvos Respublikos Žiežmarių mieste esančiu paminklu Raudonosios armijos kariams, žuvusiems išlaisvinant miestą. Be abejo, šios aplinkybės taip pat tapo Rusijos tyrimų komiteto tyrėjų reakcijos pagrindu — šiuo metu atliekamas šio fakto patikrinimas.

— Ko galiausiai norite pasiekti?

— Mūsų pareiga yra saugoti gyvų ir žuvusių karių-išvaduotojų, civilių, nacių aukų gerą vardą. Prisiminti ir išmokti karo pamokas reiškia ir galimybę užkirsti kelią tragedijoms ir klaidoms dabartyje.

Atsižvelgdami į tai, neseniai sukūrėme Tyrimų komiteto paieškos ir archyvinio darbo koordinavimo būstinę, kurios sudėtyje dirba kitų departamentų ir visuomeninių organizacijų atstovai, Rusijos tyrimų komiteto centrinio aparato skyrių vadovai ir darbuotojai bei Rusijos tyrimų komiteto tyrimo organai, kurių teritorijoje suplanuoti archyviniai, istoriniai, žvalgybos darbai pagal projektą "Be senaties termino". Bet kokie bandymai primesti vienodą atsakomybę už karo sukėlimą antihitlerinės koalicijos šalims, nacių nusikaltėlių ir jų bendrininkų teisinimas nėra vien istorijos klastojimas. Jie yra neteisėti ir amoralaus pobūdžio, šventvagiški pasaulio išvaduotojų nuo akivaizdaus ir teisiškai įtvirtinto blogio atminimo atžvilgiu. Štai kodėl turime užkirsti kelią istorinės tiesos iškraipymui, pasitelkdami ir baudžiamosios teisės priemones.

Tegai:
fašizmas, nacionalizmas, nacizmas, Rusija
Raketų kompleksas Avangard, archyvinė nuotrauka

Putinas atskleidė, kodėl Rusijai teko kurti viršgarsinius ginklus

(atnaujinta 20:36 2020.09.19)
Rusijos vadovas pažymėjo, kad JAV pasitraukimas iš Antibalistinių raketų sutarties privertė Rusiją pradėti kurti viršgarsinius ginklus

VILNIUS, rugsėjo 19 — Sputnik. Rusija buvo priversta kurti viršgarsinius ginklus, kai JAV pasitraukė iš Antibalistinių raketų sutarties (ABM), sakė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, praneša RIA Novosti.

"Jungtinių Amerikos Valstijų pasitraukimas iš Antibalistinių raketų sutarties 2002 metais privertė Rusiją pradėti kurti viršgarsinius ginklus. Šiuos ginklus turėjome sukurti reaguodami į JAV dislokuotą strateginę priešraketinės gynybos sistemą, kuri ateityje galėtų realiai neutralizuoti, panaikinti visą mūsų branduolinį potencialą", — sakė jis vaizdo konferencijos su Gerbertu Jefremovu, "Mašinostrojenie" garbės generaliniu dizaineriu, metu.

Putinas pridūrė, kad Jefremovo ir jo kolegų dėka taip neatsitiko.

Rusija dėjo visas pastangas, kad sustabdytų strateginį viršgarsinį ginklų vystymąsi, tačiau jos niekas neišgirdo, sakė Vladimiras Putinas.

Rusijos prezidentas prisiminė, kaip jis stebėjo pirmojo eksperimentinio bloko Plesecke paleidimą 2001 metų vasarą, ir šis paleidimas buvo sėkmingas.

"Per tolesnius metus mes dėjome visas įmanomas pastangas, kad pasiektume susitarimus su Amerika dėl strateginės priešraketinės gynybos nutraukimo arba bendro jos įgyvendinimo raketoms pavojingose ​​kryptyse, įskaitant ir Europos valstybių dalyvavimą. Tačiau visi mūsų bandymai buvo bergždi", — pridūrė Putinas.

"Ir šiuo klausimu 2004 metais mes pradėjome plataus masto darbą, kad įgyvendintume jūsų idėjas. Beje, mes viešai visus apie tai įspėjome. Aš apie tai kalbėjau viešai. Matyt, tada niekas mumis netikėjo. Jie manė, kad mes nesugebėsime to padaryti", — pridūrė jis.

Be to, Putinas patvirtino, kad pagrindinio viršgarsinių raketų komplekso "Avangard" kūrėjas yra Gerbertas Jefremovas.

Jis priminė, kad anksčiau Rusija turėjo vytis atominių ginklų, tolimojo nuotolio strateginės aviacijos ir tarpžemyninių raketų technologijos srityse. Pasak Putino, tai buvo akivaizdus strateginės pusiausvyros pažeidimas.

Kas yra "Avangard"

Pirmą kartą Putinas apie "Avangard" kalbėjo savo pranešime Federalinei asamblėjai 2018 metais. Tada jis pristatė kitas naujas ginklų rūšis.

Taigi, Rusija tapo vienintele valstybe pasaulyje, oficialiai paskelbusia, kad ji turi viršgarsinius ginklus.

"Avangard" sugeba skristi tankiais atmosferos sluoksniais tarpžemyniniu nuotoliu greičiu, viršijančiu Macho skaičių daugiau nei 20 kartų. Judėdamas link taikinio atlieka vadinamąjį gilų manevravimą — tiek šoninį, viršijantį kelis tūkstančius kilometrų, tiek į aukštį. Tai daro "Avangard" visiškai nepažeidžiamą bet kokioms oro ir raketų gynybos sistemoms.

Tegai:
Vladimiras Putinas, raketų kompleksas "Avangard", Rusija
Dar šia tema
"Be triukšmo ir dulkių": Rusija turi naują ginklą kovai su tankais
"Tai tik pirmieji žingsniai": kodėl JAV povandeninius laivus perkelia prie Rusijos krantų
Naujos technologijos. Karo ekspertas apie Rusijos penktos kartos povandeninius laivus
Vladimiras Pozneris, archyvinė nuotrauka

Pozneris sankcijas Rusijai pavadino "bausme" Putino kalbą

(atnaujinta 17:29 2020.09.19)
Garsus Rusijos televizijos laidų vedėjas pabrėžia, kad jis nėra nei Putino šalininkas, nei priešininkas

VILNIUS, rugsėjo 19 — Sputnik. Vakarų šalių įvestos sankcijos Rusijai buvo bausmė už prezidento Vladimiro Putino kalbą 2007 metais Miunchene. Tokią nuomonę pareiškė Rusijos televizijos laidų vedėjas Vladimiras Pozneris.

"Nuo to laiko, kai Rusijos vadovybė, atstovaujama Putino, paskelbė, kad nepriima vienpolio pasaulio politikos, kad Rusija turi savo nacionalinius ir geopolitinius interesus, kad Rusija nešoks pagal Amerikos dūdelę. <...> nuo tada Vakarai "baudžia" Putiną ir, atitinkamai, įveda sankcijas Rusijai", — cituoja vedėją RIA Novosti.

Jo nuomone, tam pakanka bet kokios priežasties.

Pozneris pabrėžė, kad jis nėra nei prezidento šalininkas, nei priešininkas, tačiau siekia objektyvaus vertinimo.

"Esu pasirengęs bet kur ir bet kam įrodyti, kad viskas yra taip, kaip parašiau", — pridūrė televizijos laidų vedėjas.

2007 metų vasario mėnesį Vladimiras Putinas kalbėjo Miuncheno saugumo politikos konferencijoje. Savo kalboje jis palietė šiuolaikinės politikos vienpoliškumo problemą, pažymėdamas jos nepriimtinumą pasauliui apskritai ir ypač Rusijai.

Vladimiras Pozneris turi trijų šalių pilietybę: Rusijos, JAV ir Prancūzijos. Jis gyveno Jungtinėse Valstijose 1991–1997 metais. Ten jis dirbo CNBC, po to grįžo į Rusiją.

Tegai:
Vladimiris Pozneris, sankcijos, Rusija, Vladimiras Putinas
Dar šia tema
Lavrovas pranešė apie Europos Sąjungos norą "nubausti" Rusiją, kad įtiktų JAV
Austrijos prezidentas atsakė į raginimus sustabdyti "Nord Stream-2"
EP pareikalavo griežtesnių sankcijų Rusijai dėl Navalno bylos
Europarlamentaras papasakojo apie "Nord Stream-2" užkulisius
Klaipėdos dramos teatras, archyvinė nuotrauka

Kokia šiandien diena: rugsėjo 20-osios šventės

(atnaujinta 09:12 2020.09.19)
Nuo rugsėjo 19-osios iki metų gali lieka 103 dienos, dienos ilgis — 12 val. 29 min.

Rugsėjo 20 yra 263-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, šiais keliamaisiais metais — 264-a. Nuo šios dienos iki metų galo lieka 102 dienos.

2020 metų rugsėjo 20 dieną saulė teka teka 07:00, leidžiasi 19:24, dienos ilgis — 12 val. 24 min.

Herkaus Manto sukilimo diena

1260 metais prasidėjo didysis Prūsų sukilimas, kurį paskatino Lietuvių ir Žemaičių pergalė prieš kryžiuočius Durbės mūšyje. Vienu iš sukilimo vadų tapo legendinis Herkus Mantas.

1869 metais gimė visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas, kritikas ir lietuvių literatūros klasikas Juozas Tumas-Vaižgantas.

1920 metais Tautų Sąjungos Taryba, stengdamasi sušvelninti konfliktą tarp Lenkijos ir Lietuvos, priėmė rezoliuciją, kuria siūlė tvirtinti Pauliaus Hymenso pasiūlytą Lietuvos ir Lenkijos sutarties projektą, toliau dėl jo nebediskutuojant. Pagal projektą Lietuva ir Lenkija būtų savarankiškomis valstybėmis, turinčiomis bendras užsienio reikalų ir ekonomikos tarybas. Lietuvos sostine būtų patvirtintas Vilnius ir nustatyta aiški tarpvalstybinė siena.

1935 metais Klaipėdos dramos teatre parodytas pirmasis spektaklis — Kazio Inčiūros "Vincas Kudirka".

1989 metais Kaune atkurta Lietuvos šaulių sąjunga.

2001 metais Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Rusijos fondu, renkančiu duomenis apie Antrajame pasauliniame kare naciams tarnavusius asmenis.

2005 metais Lietuvos bankas išleido į apyvartą 500 litų nominalo proginę auksinę monetą, skirtą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams. Tūkstančio egzempliorių tiražu iš gryno aukščiausios kokybės aukso nukaldinta moneta kainavo 2020 litų. Visas monetos tiražas buvo išpirktas šalyje per vieną dieną.

Savo vardadienius šiandien švenčia Andriejus, Eustachijus, Fausta, Tautgirdė, Vainoras.

Tegai:
Lietuva, šventės, šventė
Temos:
Svarbios istorinės datos ir šventės Lietuvoje: kalendorius kiekvienai dienai